top of page

Q & A Verzuim en Coronavirus

Wanneer mag ik mijn werknemer WEL ziekmelden? 
U mag uw werknemer WEL ziekmelden wanneer deze recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte op grond van artikel 7.6.29, lid 1 BW.


De werknemer heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte als hij niet in staat is om de bedongen arbeid (de arbeid die hij met zijn werkgever is overeengekomen in het arbeidscontract) te verrichten als gevolg van gezondheidsbeperkingen (door de ziekte). Of je werknemer het coronavirus heeft staat hier los van.

 

Wanneer mag ik mijn werknemer NIET ziekmelden?

 • Je werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de opgelegde overheidsmaatregelen.

 • Je werknemer is besmet, maar niet ziek.

 • Je werknemer heeft klachten, maar heeft geen gezondheidsbeperkingen die hem belemmeren om zijn werk uit te voeren (vergelijk het met een verkoudheid)

Mijn werknemer is door de GGD in quarantaine geplaatst, mag ik hem nu ziekmelden? 
Alleen als je werknemer door gezondheidsbeperkingen door ziekte niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten mag je hem ziek melden. Als je werknemer niet ziek is, mag je hem dus niet ziekmelden, ook niet als hij door de GGD in quarantaine is geplaatst. Laat je werknemer zo mogelijk thuis werken. Is dat niet mogelijk, dan kan je misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

 

Mijn werknemer valt onder de kwetsbare risicogroep en heeft verkoudheidsklachten. De huisarts heeft geadviseerd niet meer te werken en mijn werknemer verblijft daarom nu thuis.
Mag ik mijn werknemer ziekmelden?

• Het is niet aan de huisarts om te bepalen of een werknemer kan werken.
• Behoren tot een risicogroep is geen grond voor ziekmelding. Verkoudheid ook niet. Je werknemer is wel verplicht om thuis te werken op grond van de overheidsmaatregelen. Is dat niet mogelijk? Dan kun je misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
• Is de werknemer door gezondheidsbeperkingen door de ziekte niet in staat om de bedongen arbeid te verrichten? Dan kun je hem ziekmelden.
 

Mijn werknemer is bang voor het coronavirus en wil thuisblijven, mag dat?
Nee, angst voor het coronavirus is geen reden voor een personeelslid om zelf te besluiten thuis te blijven. Wel kunnen jullie als werkgever en werknemer daar samen afspraken over maken en gebruiken maken van de normale verlofregelingen (zoals vakantiedagen).
 

Een gezinslid van mijn medewerker is ziek en moet thuis verzorgd worden. Mag ik mijn medewerker ziekmelden?
Nee, dat mag niet. Je medewerker kan (voor enkele uren of dagen) kortdurend zorgverlof opnemen. Daarbij geldt wel als criterium dat het ‘noodzakelijk’ is dat hij tijdelijk zelf zorgt voor het zieke gezinslid. Kortdurend zorgverlof kan worden aangevraagd voor maximaal twee weken per jaar. De werknemer maakt tijdens dit verlof aanspraak op 70% van het normale salaris en een volledige opbouw van vakantiedagen.

 

Mijn gezonde werknemers kunnen niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen. Mag ik hen ziekmelden?
Nee, dat mag niet. Je gezonde werknemers moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Is dat niet mogelijk? Dan kun je misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
 

Mijn gezonde werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen. Moet ik hem/haar doorbetalen?
Je moet hem/haar doorbetalen. Maar mogelijk kun je een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Je mag hem/haar niet ziek melden.
 

Mijn werknemer is besmet met het corona virus, mag ik hem nu ziekmelden?

 • Is je werknemer besmet, maar nog wel in staat om te werken, dan mag je hem niet ziek melden. Je werknemer is dan wel verplicht om thuis te blijven en waar mogelijk thuis te werken. Is thuiswerken niet mogelijk? Dan kun je misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

 • Als de werknemer door gezondheidsbeperkingen door de ziekte niet in staat is om de bedongen arbeid te verrichten, kun je hem ziek melden.

Ik wil mijn werknemer ziek melden om financiële schade aan mijn bedrijf te voorkomen. 
Je werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte en uw verzuimverzekeraar biedt dan ook geen dekking.
 

Wat moet ik doen als werknemers niet ziek zijn, niet naar hun werk kunnen maar ook niet thuis kunnen werken?
Je mag je werknemer niet ziek melden. Voor advies over wat je wel kunt doen verwijzen wij je graag naar het RVIM en UWV.
 

Wat is de rol van de bedrijfsarts als een personeelslid vermoed het coronavirus te hebben?
De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts, in samenspraak met de GGD. De eerste stap is telefonisch contact opnemen met de huisarts. De bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol. Hij/zij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht een van de werknemers besmet raken. Dit zal de bedrijfsarts altijd doen in overeenstemming met de landelijke richtlijnen vanuit de overheid. Een spreekuur bij de bedrijfsarts (of de praktijkondersteuner) is niet (direct) aan de orde. Hiervoor volgen we de regels conform de wet verbetering Poortwachter. Je re-integratiespecialist wijst je op de verplichtingen die je als werkgever hebt zodra dit aan de orde is.
 

Wat is de rol van de bedrijfsarts als er nog niemand in mijn bedrijf besmet is? 
De bedrijfsarts kan je advies geven over hoe je (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen kunt nemen om besmetting te voorkomen. De bedrijfsarts handelt hierin conform de richtlijnen/adviezen vanuit het RIVM, die op dagelijkse basis aan verandering onderhevig zijn.
 

Mag ik mijn medewerkers informeren over welke werknemer besmet is met het Coronavirus?
Nee, dat mag niet, tenzij je medewerker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Ben ik als werkgever verplicht maatregelen te nemen?
Ja, je bent als werkgever verplicht de richtlijnen vanuit de overheid op te volgen. Bekijk hiervoor deze informatie van de Rijksoverheid.
 

Wat valt er in relatie tot corona onder de zorgplicht van de werkgever?
Op grond van artikel 7:658 BW en de Arbowetgeving is de werkgever verplicht om zoveel als in redelijkheid mogelijk is zorg te dragen voor de veiligheid van de werkomgeving waarin zijn werknemers werkzaam zijn en de gezondheid van haar werknemers. De werkgever moet maatregelen nemen die voorkomen dat de werknemer schade lijdt.
 

Mag ik mijn medewerker verplichten om zich te laten testen op het coronavirus?
Nee, dat mag niet.
 

Als mijn medewerker zich ziek meldt, mag ik dan vragen of hij het coronavirus heeft?
Nee, dat mag niet. Je mag als werkgever niet vragen naar de aard van de ziekte. Een bedrijfsarts mag dat wel.
 

Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW)

Door de gevolgen van het coronavirus wordt de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ingezet in plaats van de Werktijdverkorting. NOW vergoedt de loonkosten tot een maximum van 90 procent als er sprake is van meer dan 20 procent omzetverlies vanaf 1 maart 2020. NOW geldt ook voor werknemers met een flexibel.

 

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor ondernemers. Hoe kun je de financiële impact verkleinen? 

Een van de opties is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), dat tijdelijk in de plaats komt van de werktijdverkorting.

 

Heb je tijdelijk minder werk door bijzondere omstandigheden?

Dan kun je voor je personeel NOW aanvragen. Hoe werkt dat precies? En wat zijn de aandachtspunten?

 

Wat is calamiteitenverlof?

In de Wet, Arbeid en Zorg (artikel 4.1) wordt gesproken over calamiteitenverlof en ander kortdurend verzuimverlof. Je werknemers hebben recht op deze vorm van verlof als zij niet kunnen werken vanwege 'onvoorziene' of 'zeer bijzondere persoonlijke' omstandigheden. Hieronder vind je de wettelijke regels en enkele voorbeelden van calamiteitenverlof.

 

Wanneer calamiteitenverlof?

In de wet staan een aantal richtlijnen voor het geven van calamiteitenverlof en ander kortdurend verzuimverlof. Je werknemers hebben er recht op in de volgende 4 gevallen. Bij:

 1. Onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen.
  Bijvoorbeeld: 

  • Als het huis van je werknemer in brand staat.

 2. Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden.
  Bijvoorbeeld: 

  • Als je werknemer met spoed naar het ziekenhuis moet.

  • Om de bevalling van de eigen partner bij te wonen.

  • Rondom het overlijden van een huisgenoot of naaste familie.
   (In de wet vind je specifieke richtlijnen per situatie.)

 3. Een verplichting volgens de wet of overheid waarvan de vervulling niet in de vrije tijd kan plaatsvinden.
  Bijvoorbeeld: 

  • Het verplicht verschijnen in de rechtbank.

 4. De uitoefening van het actief kiesrecht.
  Bijvoorbeeld: 

  • Stemmen tijdens lokale of landelijke verkiezingen. 

Calamiteitenverlof corona virus

Door het coronavirus wordt er veel aanspraak gemaakt op calamiteitenverlof. Als een werknemer tijdelijk zijn kinderen moet opvangen of voor besmette familieleden moet verzorgen moet je hem calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof geven. Geef een werknemer de tijd om nieuwe kinderopvang te regelen. Maak in overleg met je werknemer afspraken hierover.

 

Loon doorbetalen bij calamiteitenverlof 

Ja. Als werkgever ben je verplicht het loon volledig door te betalen aan je werknemer tijdens calamiteitenverlof en ander kortdurend verzuimverlof. Je werknemer heeft wel een meldingsplicht.

Hij moet de opname van het verlof, zo mogelijk, vooraf aanvragen en de reden noemen. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname met spoed, moet hij het melden zodra hij hiertoe in staat is. Je mag je werknemer achteraf vragen om te bewijzen of de reden voor opname van het calamiteitenverlof geldig was.

 

Duur calamiteitenverlof

De duur van calamiteitenverlof is volgens de wet ‘een korte, naar billijkheid te berekenen tijd’. In overleg met je werknemer en naar eigen inzicht kun je de verlofperiode aanpassen. Je geeft hem bijvoorbeeld een dag de tijd om een dringend probleem op te lossen. Of je geeft iemand zelf de ruimte om te beslissen wanneer hij/zij weer gaat werken. Dit is natuurlijk volledig afhankelijk van de situatie. In de wet staan hierover verder geen specifieke richtlijnen. Je bent als werkgever verplicht een redelijk verzoek tot calamiteitenverlof toe te kennen. 

bottom of page